آموزش گام به گام فارکس

سطوح روند

سطوح روند

آشکارسازی تغییرات از نیازهای اساسی ارزیابی و مدیریت منابع طبیعی است. نقشه­های تغییرات کاربری و پوشش اراضی را می­توان بر اساس تصاویر چند­ زمانه سنجش از دور تهیه کرد. روش­های گوناگونی برای آشکارسازی تغییر و تحولات کاربری­ها ارایه شده است. موضوع این مطالعه بررسی تغییرات سطوح نفوذناپذیر در محدوده شهر اصفهان با تصاویر سنجنده MSS و AWiFS و با به­کارگیری روش مقایسه بعد از طبقه­بندی طی بازه زمانی 1387-1366 می­باشد. بدین منظور، ابتدا تصاویر با استفاده از الگوریتم­های مناسب از لحاظ هندسی تصحیح شدند. RMSe حاصل از تصاویر MSS و AWiFS به ­ ترتیب 58/0 و 56/0 پیکسل تعیین گردید که تمامی این مقادیر کم­تر از یک پیکسل بود. سپس با تعیین نمونه‌های آموزشی، دو تصویر با استفاده از روش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه به پنج طبقه آب، مناطق مسکونی، اراضی بایر، پوشش گیاهی و جاده طبقه ­ بندی گردید. صحت کلی به­دست آمده از تصاویر MSS و AWiFS به­ترتیب 79/90 و 86/92 بود. در مرحله بعد برای آشکارسازی تغییرات از روش مقایسه بعد از طبقه­بندی استفاده شد و نقشه تغییرات به­دست آمد. نتایج نشان می‌دهند طی این بازه زمانی مساحت سطوح نفوذناپذیر، 6829 هکتار افزایش و پوشش گیاهی بیش از 527 هکتار کاهش یافته است. از دلایل اصلی این تغییرات، رشد سریع جمعیت به میزان حدود 62 درصد و رشد صنعت طی این دوره 21 سال می­باشد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

زائری امیرانی آزاده، سفیانیان علیرضا. بررسی روند تغییرات سطوح نفوذ ناپذیر محدوده شهر اصفهان با استفاده از سنجش از دور. فضای جغرافیایی. 1394; 15 (52) :35-17

روند عایق کاری سطوح لوله های موتورخانه

انجام استاندارد عملیات عایق کاری با عایق الاستومری لوله ای بر روی سطوح لوله های موتورخانه می تواند بطور عمده از اتلاف انرژی حرارتی و حتی برودتی بکاهد.این روند علیرغم اینکه به ظاهر کار ساده ای به نظر می رسد اما رعایت ظرایفی می تواند منجر به ارتقای راندمان در حفظ انرژی حرارتی در سطوح روند لوله های آب گرم شود.در همین راستا اولین قدم در روند عایق کاری محاسبه دقیق قطر لوله مورد نظر و انتخاب عایق الاستومری لوله ای متناسب با قطر لوله می باشد.این کار باعث می شود پس از انجام و پایان مراحل عایق کاری موضوعی تحت عنوان چاک یا درز باز بر روی عایق الاستومری لوله ای قابل رویت نبوده و از هرگونه هدررفت انرژی یا استهلاک زودرس عایق الاستومری لوله ای نیز جلوگیری شود.

دومین موضوع مهم که باید در فرایند عایق کاری لوله ها با عایق الاستومری لوله ای مدنظر قرار داد انتخاب عایقی با ضخامت متناسب می باشد.البته با توجه به وجود ضخامت های متنوع عابق الاستومری لوله ای در بازار این امر نیز به راحتی امکانپذیر می باشد.ضخامت های موجود در بازار از ۶ میل تا ٢۵ میل می باشد که طبعا بر اساس افزایش ضخامت ساختار و بدنه عایق الاستومری لوله ای می توان به ارتقای ضریب مقاومت دمایی در برابر افت حرارت امیدوارتر بود.به این ترتیب می توان نتیجه گرفت ضخامت عایق الاستومری لوله ای نیز از المان های مهم در روند عایق کاری برای رسیدن به نتیجه مطلوب تلقی می شود.

پس از انتخاب قطر و ضخامت عایق الاستومری لوله ای نوبت به چاکدار و چسبدار کردن آن می رسد.از آنجا که پس از انجام مراحل جوشکاری لوله ها و اتصالات نوبت به عایق کاری می رسد لذا پوشش لوله ها توسط عایق الاستومری لوله ای با چاک زدن بر روی درازای عایق امکانپذیر خواهد بود. در انجام این کار نیز باید همزمان نسبت به چسبدار کردن خطوط چاک خورده اقدام نمود.برای اینکه این فرایند با موفقیت صورت پذیرد چسب کاری خطوط برش با کاغذ کرافت پوشش داده می شود که همزمان با لب به لب کردن خطوط چاک خورده این کاغذ برداشته شود و لبه های کار به دقت به هم متصل و سطوح لوله بطور کامل با عایق الاستومری لوله ای پوشانده شود.

در صورتیکه لوله ها در فضای رو باز قرار داشته باشند برای افزایش طول عمر مفید ساختار عایق الاستومری لوله ای از کاور آلومینیومی ساده و حتی در بعضی موارد از کاور آلومینیومی مسلح نیز استفاده می گردد که بدنه عایق الاستومری لوله ای از گزند عوامل فرسایشی از قبیل آب باران و برف و حتی تاثیرات منفی تابش مستقیم نور آفتاب در امان بماند.ضمنا برای درزگیری ساختار عایق الاستومری لوله ای بعد از عایق کاری از انواع نوارها یا تیپ های برزنتی و آلومینیومی ساده و مسلح می توان استفاده نمود.

ارزیابی روند تغییرات کیفیت روغن زیتون در سطوح مختلف آلودگی به مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)

مگس میوه زیتون یکی از مهم‌ترین آفات محصول زیتون در کشور است. نظر به اینکه میزان آسیب­پذیری کیفیت روغن در ارقام مختلف متاثر از میزان آلودگی و زمان روغن­کشی است، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر خسارت مگس زیتون روی کیفیت روغن زیتون رقم "Zard" در دوره ماندگاری آن، طی دو سال (1397 -1399) اجرا شد. تیمارهای مربوط به شاهد و 10، 20، 30،‌ 40 و 50 درصد آلودگی به مگس میوه زیتون به­طور دستی تهیه شدند. سپس، شاخص­های کیفی مهم روغن، از جمله ارزش پراکسید، اسیدیته و ضریب خاموشیK232 و K270 در نه مرحله زمانی به فاصله سه ماه اندازه­گیری شد. آزمایش با استفاده از طرح آماری اندازه­گیری­های تکراری (Repeated Measures) با سه تکرار به انجام رسید. نتایج نشان داد اختلاف بین نمونه­های با درصد آلودگی­های مختلف، از لحاظ شاخص­های پراکسید و اسیدیته معنی­­دار بود. همچنین، بین مراحل زمانی نمونه­برداری در هر کدام از تیمارهای شاهد، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد آلودگی به مگس زیتون اختلاف معنی­دار مشاهده شد، اما در مقابل اختلاف بین نمونه­ها برای ضرایب خاموشی طول موج­های 232 و 270 معنی­دار نبود. بر اساس نتایج به­دست آمده، میزان اسیدیته پس از 24 ماه، در نمونه با 50 درصد آلودگی به مگس زیتون 58/57 درصد افزایش نشان داد و از لحاظ ارزش پراکسید، با افزایش قابل توجهی (افزایش بیش از 13 برابر) همراه بود. لازم به ذکر است که مقدار شاخص پراکسید برای درصدهای آلودگی 30، 40 و 50 درصد در مرداد 99 و آبان 99 بیش از حد مجاز استاندارد به دست آمد. نتایج این پژوهش بیانگر اختلاف­های قابل توجه شاخص پراکسید بین نمونه­های شاهد با نمونه­های آلوده به مگس زیتون و همچنین، زمان­های مختلف انبارداری می­باشد، بنابراین هرچه آلودگی و مدت زمان انبارداری افزایش می­یابد از کیفیت روغن زیتون کاسته می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the trend of changes in olive oil quality at different levels of olive fruit fly Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae) infestation

نویسندگان [English]

  • A. R. Dadras
  • A. Marouf
  • M. Taheri
  • M. Azimi
  • A. Abdollahi

Agricultural and Horticultural Research Department, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Zanjan, Iran

The olive fruit fly (Bactrocera oleae) is one of the country's most important pests of olive products. The present study was سطوح روند designed to investigate the effect of olive fly damage on the quality of olive oil "Zard" cultivar across two years of storage from 2018 until 2020. Treatment levels including control and 10, 20, 30, 40, and 50% of olive fruit fly infestation were prepared manually. Then important quality indices of oil, including peroxide value, free acidity, and K232 and K270 extinction coefficients, were measured during nine stages at intervals of three months. The experiment was performed using a statistical design of repeated measures with three replications. The results showed that the differences between samples with different infestation percentages were سطوح روند significant in terms of peroxide and free acidity indices. Also, significant differences were observed between sampling time stages in each treatment level (control, 10, 20, 30, 40, and 50% of olive fly infestation). However, in contrast, the difference between the samples was not significant for the extinction coefficients of 232 and 270 wavelengths. Based on the results, after 24 months, the acidity level in the sample with 50% of olive fly infestation increased by 57.58% and, in terms of peroxide value, was associated with a significant increase (more than 13 times increase). It should be noted that the value of peroxide for infestation percentages of 30, 40, and 50 percent in August 2020 and November 2020 exceeded the standard allowable. The results of this study indicate significant differences in peroxide value between control samples and samples infested with olive fly and different storage times. Hence, as infestation and storage time increases, the quality of olive oil decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidity
  • Duration of storage
  • Olive
  • Qualitative index

مراجع

Agricultural Statistics. 2019. The third volume of horticultural products. Ministry of Jihad-e-Agriculture of Iran, Deputy for Planning and Economy, Information and Communication Technology Center. (in Farsi)

Banilas, G., Moressis, A., Nikoloudakis, N. and Hatzopoulos, P. 2005. Spatial and temporal expressions of two distinct oleate desaturases from olive (Olea europaea L.). Plant Science 168: 547-555.

Brkić Bubola, K., Krapac, M. and Sladonja, B. 2018. Influence of olive fruit fly attack on quality and composition of 'Rosinjola' virgin olive oil. Acta Horticulturae 1199: 489-496.

Economopoulos, A. P. 2002. Report to International Atomic Energy Agency (IAEA). Vienna, Austria, pp, 44.

Gómez-Caravaca, A. M., Cerretani, L., Bendini, A., Segura-Carretero, A., Fernández-Gutiérrez, A., Del Carlo, M., Compagnone, D. and Cichelli, A. 2008. Effects of fly attack (Bactrocera oleae) on the phenolic profile and selected chemical parameters of olive oil. Journal of Agricultural and Food Chemistry 56(12): 4577-4583.

Gucci, R., Caruso, G., Canale, A., Loni, A., Raspi, A., Urbani, S., Taticchi, A., Esposto, S. and Servili, M. 2012. Qualitative changes of olive oils obtained from fruits damaged by Bactrocera oleae (Rossi). Horticultural Science 47(2): 301-306.

Hamedi, M. M., Damirchi, S. A. and Safafar, H. 2004. Effects of heat stabilization on the quality and extraction of olive oil. Journal of Food Science and Technology 1(1): 25-30. (in Farsi)

Hashempour, A. and Fotouhi Ghazvini, R. 2009. Investigation on characteristics of olive oil quality (Olea europaea L.) of certain cultivars in Roudbar region of Guilan province. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology 10(2): 141-150. )in Farsi)

Hashempour, A., Fotouhi Ghazvini, R., Bakhshi, D. and Asadi Sanam, S. 2010. Fatty acids composition and pigments changing of virgin olive oil (Olea europea L.) in five cultivars grown in Iran. Auسطوح روند stralian سطوح روند Journal of Crop Science 4(4): 258-263.

Iannota, N. 1990. Integrated control of Dacus oleae: relationship among time of olive ripening, dipteral ethology and oil quality. Acta Horticulturae 286: 363-365.

Iran National Standardization Organization. 1998. Animal and vegetable fats and oils- Determination of acid value and acidity- Test method, INSO 4178. (in Farsi)

Iran National Standardization Organization. 2008. Animal and vegetable fats and oils- Determination of peroxide value –Iodometric (visual) endpoint determination, INSO 4179. (in Farsi).

Iran National Standardization Organization. 2011. Olive oil: specifications and test methods, INSO 1446. (in Farsi)

Iran National Standardization Organization. 2016. Olive oil-spectrophotomtric investigation in the ultraviolet (determination of extinction coefficient-test method, INSO 10503. (in Farsi)

Jafari, Y. and Rezaee, V. 2004. First report of occurrence of olive fly in Iran. Newsletter of Entomological Society of Iran 6 (22): 1. (in Farsi)

Kyriakidis, N. B., and Dourou, E. F. I. 2002. Effect of storage and Dacus infection of olive fruits on the quality of the produced virgin olive oil. Journal of Food Lipids 9 (1): 47-55.

Marouf, A., Abbasi Mozhdehi, M. R., Taghaddosi, M. V. and Keyhanian, A. A. 2019. The effect of olive fruit fly infection on the quantity and quality of oil of different olive cultivars. Journal of Olive Production and Processing 1(1): 21-31. (in Farsi)

Marouf, A., Abbasi Mozhdehi, M. R., Taghaddosi, M. V., سطوح روند Keyhanian, A. A. and Mostafavi, K. 2017. Survey on the damage of olive fruit fly Bactrocera oleae Gmelin (Diptera: Tephritidae) on oil of some olive verities under different levels of infection. Final سطوح روند Report of the Research Project, Iranian Plant Research Institute, Registration Number 52368, 26 pp. (in Farsi)

Medjkouh, L., Tamendjari, A., Keciri, S., Santos, J., Nunes, M. A. and Oliveira, M. B. P. P. 2016. The effect of the olive fruit fly (Bactrocera oleae) on quality parameters, and antioxidant and antibacterial activities of olive oil. Food and Function 7(6): 2780-2788.

Mohammadi, H. and Vakili, D. 2007. Olive (Planting, Harvesting and Processing). Nedaye Sabze Shomal Publications. Rasht, Iran, 214 pp. (in Farsi)

Nouri, H. and Shirazi, J. 2010. Study on the effect of olive fruit fly infestation on some qualitative and quantitative characteristics of olive oil in different storage duration. IOBC 59: 21-27.

Parlati, M. V., Petruccioli, G. and Pandolfi, S. 1990. Effects of the Dacus infestation on the oil quality. Acta Horticulturae 286: 387-390.

Pereira, J. A., Alves, M. R., Casal, S. and Oliviera. B. 2004. Effect of olive fruit fly infestation on the quality of the olive oil from cultivars Cobrancosa, Madural and Verdeal Transmontana. Italian Journal of Food Science 16 (3): 355-365.

Rice, R. E. 2000. Bionomics of the olive fruit fly Bactrocera (Dacus) oleae. U.C. Plant Protection Quarterly 10 (3): 1-5.

Robinson, A. S., Wandemberg, C. A., Rieger, E. E., Villamizar, C. A., Moran Portillo, C. H., Tewari, R. and Kurihara, J. S. 1989. Fruit flies, their biology, natural enemies and control (No. H10 23). University of Amsterdam, Amsterdam (Holanda).

Sharaf, N. S. 1980. Life history of the olive fruit fly, Dacus oleae Gmel. (Diptera: Tephritidae) and its damage to olive fruits in Tripolitania. Zoology and Entomology 89: 390-400.

Taghaddosi, M. V., Azimi, M. and Keyhanian, A. A. 2015. Infestation rates of Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae) in 22 olive cultivars at Tarom Olive Research Station of Zanjan province. Journal of Entomological Society of Iran 34 (4): 69-81. (in Farsi)

Zeinanloo, A. A., Arji, I., Taslimpour, M., Ramazani Malak Roodi, M. and Azimi, M. 2015. Effect of cultivar and climatic conditions on olive (Olea europaea L.) oil fatty acid composition. Iranian Journal of Horticultural Science 46 (2): 232-242. (in Farsi)

سطوح کلیدی برای آغاز روند روند صعودی اتریوم

سطوح کلیدی برای آغاز روند روند صعودی اتریوم

پس از اینکه اتریوم در ماه مارس بر مقاومت کلیدی خود غلبه کرد، احتمال آغاز یک روند صعودی را افزایش داد. با این حال، روند در اوایل آوریل نزولی شد و اتریوم به طور غیرمنتظره ای سقوط کرد.

در حال حاضر، قیمت به خط روند نزولی (که با رنگ آبی مشخص شده است) که اکنون به عنوان حمایت عمل می کند، بازگشته است. این ساختار به این معنی است که خریداران قدرت کافی برای بالا بردن قیمت را نداشتند.

این ضعف در روند روزانه دقیقا یک سال پیش در 19 می 2021، زمانی که قیمت به منطقه افزایش تقاضا رسید، جایی که فشار بالای خرید باعث شد کندل روزانه با یک سایه بلند صعودی بسته شود، نیز دیده شد. همانطور که مشاهده می شود، این منطقه در محدوده 1300 تا 1500 دلار قرار دارد.

از سوی دیگر و با نگاهی میان‌ مدت و بلندمدت، در صورتی که خریداران سطح مقاومت 2450 دلار را پس بگیرند، روند نزولی موجود تغییر خواهد کرد.

شاخص میانگین جهت دار (ADX) (به رنگ بنفش) به زیر خط قرمز حرکت می کند که نشان می دهد فروشندگان همچنان کنترل کامل بازار را بر عهده دارند. این اندیکاتور ابزاری برای ردیابی میزان تسلط خریداران و فروشندگان در بازار است. به عنوان مثال، اگر این شاخص به بالای خط افقی سفید برگردد، نشان می دهد که خریداران بازگشته اند.

سطوح حمایت کلیدی: 1700 و 1500 دلار

سطوح مقاومت کلیدی: 2200 و 2450 دلار

میانگین های متحرک

میانگین متحرک 20 روزه: 2299 دلار

میانگین متحرک 50 روزه: 2764 دلار

میانگین متحرک 100 روزه: 2812 دلار

میانگین متحرک 200 روزه: 3277 دلار

نمودار جفت ارز اتریوم به بیت کوین (ETH/BTC)

طبق نمودار سطوح روند جفت ارز اتریوم به بیت کوین، قیمت به سطح حمایت افقی در 0.065 که در سال 2022 دو بار با موفقیت قیمت را حمایت کرده، نزدیک می شود.

این سطح احتمالا به زودی دوباره آزمایش خواهد شد و اگر خریداران بتوانند بار دیگر آن را حفظ کنند، احتمال یک حرکت صعودی به سمت مقاومت در 0.07 وجود دارد. با این حال، فرض کنید فروشندگان بر خریداران غلبه کنند. در این صورت، احتمال فعال شدن استاپ لاس (حد ضرر) های زیر 0.065 وجود دارد که این موضوع احتمالا باعث سرعت بخشیدن به روند نزولی فعلی اتریوم در برابر بیت کوین می شود.

سطوح حمایت کلیدی: 0.065 و 0.06 بیت کوین

سطوح مقاومت کلیدی: 0.07 و 0.072 بیت کوین

تحلیل درون زنجیره ای، تعداد آدرس‌ هایی با موجودی برابر یا بیشتر از 100

در نمودار، تعداد آدرس‌ هایی که حداقل 100 اتریوم (دایره سبز) را در خود جای داده‌ اند در طول سقوط اخیر بازار در حال افزایش بوده است.

وقتی این معیار سطوح روند شروع به افزایش می کند، قیمت به دنبال آن افزایش می یابد. با این حال، افزایش این شاخص به اندازه دو مورد قبلی قابل توجه نبوده است.

اگر افزایش انباشت ادامه یابد، ممکن است منجر به شوک عرضه و افزایش قیمت، حتی به صورت یک اصلاح کوتاه مدت، شود.

ایران، روسیه و ترکیه پس از نشست روند آستانه بیانیه مشترک صادر می‌کنند

ایران، روسیه و ترکیه پس از نشست روند آستانه بیانیه مشترک صادر می‌کنند

دستیار کاخ کرملین ابراز کرد که سیدابراهیم رئیسی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان پس از نشست مشترک کشورهای ضامن روند آستانه در تهران بیانیه‌ای مشترک صادر خواهند کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس، یوری یوشاکوف، دستیار کاخ کرملین روز دوشنبه بیان کرد: ما امیدواریم که در نتیجه نشست روند آستانه در تهران بیانیه‌ای مشترک صادر کنیم. پیش‌نویسی از این قطعنامه تهیه شده و عملا بر سر آن توافق صورت گرفته است که تصویب آن بلافاصله پس از نشست سه رئیس‌جمهور انجام می‌شود.

وی افزود: روند آستانه کارآمدی‌اش را نشان داده و احتمالا تنها ابزار بین‌المللی است که می‌تواند تاثیر مثبت واقعی بر شرایط سوریه بگذارد.

این مقام ارشد روسیه اظهار کرد: "تا به امروز، توافق توقف خصومت‌ها در بخش‌های زیادی از راضی سوریه اجرایی شده و اوضاع میدانی عموما پایدار است".

وی ادامه داد: به لطف تلاش‌ها و کارهای مشترک روسیه، ایران و ترکیه سطح خشونت کاهش یافته، هسته‌های اصلی داعش شکست خورده‌اند و توان بالقوه دیگر گروهک تروریستی و هم‌دستان‌شان به طرز قابل توجهی کاهش یافت است. کنترل دولت بر بخش‌های زیادی از کشور احیا شده که این مسئله‌ای بسیار مهم است.

دستیار کاخ کمرلین در ادامه خاطرنشان کرد که "در چارچوب روند آستانه، همکاری‌ها در سطوح مختلف ازجمله رایزنی در سطح کارشناسی ادامه دارد. تاکنون ۱۸ دیدار از این قبیل انجام شده است".

یوشاکوف همچنین خاطرنشان کرد که نشست کشورهای ضامن روند آستانه در ۱۹ جولای (۲۸ تیر) در تهران برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در تهران دیدارهایی با مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور کشورمان خواهد داشت.

به گزارش ایسنا،‌ «هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه» با حضور روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه عصر سه‌شنبه در تهران برگزار خواهد شد.

دور اول نشست آستانه در ژانویه ۲۰۱۷ (سوم و چهارم بهمن ۱۳۹۵) با حضور ایران، روسیه و سطوح روند ترکیه در قزاقستان برگزار شد و به مرور در برخی از نشست‌ها نمایندگان برخی از کشورها از جمله عراق و لبنان نیز به عنوان ناظر حضور داشتند ولی هیچ کدام عضو دائم این فرایند نشدند.

روسیه ، ترکیه و ایران به عنوان کشورهای ضامن آتش بس در سوریه تاکنون ۱۸ بار مذاکرات آستانه را با هدف بررسی مسائل بشردوستانه، تقویت اعتماد و هماهنگی برای انجام اقداماتی در راستای توسعه روند صلح و حل و فصل بحران سوریه برگزار کردند و ضامنین در نشست هجدهم در روزهای ۲۴ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ با حضور معاونان وزارت امور خارجه روسیه، ایران و ترکیه در نورسلطان قزاقستان برگزار شد. تصمیم گرفتند تا نوزدهمین نشست بین‌المللی سوریه در چارچوب آستانه با حضور معاونان وزیران امور خارجه ایران ،ترکیه و روسیه را در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ در نورسلطان قزاقستان برگزار کنند.

آنها همچنین در این نشست که به طور معمول با حضور هیات سازمان ملل برگزار می شود، بر برگزاری هرچه زودتر نشست سران آستانه در تهران با توجه به فروکش کردن کرونا در صورت فراهم شدن شرایط تاکید کردند و در همین راستا سه کشور در نهایت توافق کردند که هفتمین نشست سران آستانه در اواخر تیرماه در تهران برگزار شود .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا