تجارت باینری آپشن

تاجر کیست و انواع آن

سایت حقوقی دکتر محمد طاهر کنعانی

الف ) كسي كه شغل اصلي خود را معاملات تجارتي قرار دهد.

ب ) كسي كه خريد و فروش اموال منقول بنمايد.

ج ) كسي كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد.

د ) شخصي كه خود يا به نمايندگي از شركت تجاري معاملات تجارتي انجام دهد..

2 – حقوق تجارت ايران

الف ). تلفيقي از مكتب نوعي و شخصي است. ب ) حقوق معاملات و اعمال تجاري است.

ج ) حقوق تجار و صنعتگران است. د ) حقوق صنفي تجار است

الف) نشانه اي است كه شركت هاي تجاري براي ثبت فعاليت هاي خود استفاده مي كنند.

ب ) خدمات هم صنفان و رقيبان متمايز و جدا مي سازد.

ج ) نام شركت تجاري است كه به صورت طرح هنري به ثبت مي رسد.

د ) علامتي است كه براي تبليغات كالاهاي تجاري از آن استفاده مي شود.

4 – تنظيم ترازنامه و تصويب آن

الف ) جايگزين دفاتر تجاري است.

ب ) سند حسابداري است و ارزش قانوني ندارد.

ج ) شركت هاي تجاري به طور كلي ملزم به تنظيم ترازنامه هستند.

د ) شركت هاي سهامي ملزم به تنظيم ترازنامه هستند.

5 – هر گاه شغل كسي متصدي حمل و نقل باشد.

الف ) تاجر شناخته نخواهد شد.

ب ) اگر شغل منحصر او تجارت باشد تاجر است.

ج ) اگر حمل و نقل كالا باشد تاجر است.

د ) در هر صورت تاجر است.

6 – كدام يك از دفاتر تجارتي بايستي توسط نماينده اداره ثبت امضاء شود؟

الف ) دفتر كل ب ) دفتر روزنامه

ج ) دفتر دارايي د ) كليه دفاتر تجاري

7 – شركت تجاري در چه صورتي داراي شخصيت حقوقي است؟

الف ) در هر صورت داراي شخصيت حقوقي است.

ب ) در صورتي كه به ثبت برسد.

ج ) اشتغال به معاملات تجارتي داشته باشد.

د ) به موجب اساسنامه شخصيت حقوقي داشته باشند.

8 – شركت سهامي عام از چه تاريخي تشكيل مي شود؟

الف ) از تاريخ ثبت ب ) از تاريخ انجام پذيره نويسي

ج ) برگزاري مجمع عمومي مؤسس و تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و بازرسان و قبول سمت آنها

د ). پس از تأييد كل سرمايه و تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و بازرسان

9 – تفاوت عمده شركت هاي تعاوني و ساير شركت هاي تجاري

الف ) رفع مايحتاج و نيازهاي اعضاي تعاوني ب ) حق رأي كليه سهامداران به عنوان عضو تعاوني

ج ) اخذ مجوز از وزارت تعاون د ) ثبت شركت در وزارت تعاون

10 – دو نفر صياد يكي پارو مي زند و ديگري تور در دريا مي افكند و ماهيان صيد شده را تقسيم مي كنند

الف ) شركت ابدان و باطل است. ب ) شركت عنان و صحيح است.

ج ) شركت(مدني) و صحيح است. د ) شركت (تجاري) و صحيح است.

11 – در شركت سهامي عام . درصد سرمايه توسط مؤسسين تأمين مي شود.

ج ) 20% د ) حداقل20%

12 – تغيير حقوق اساسي وابسته به سهم در صلاحيت. است.

الف ) مجمع عمومي عادي ب ) اتفاق آراء سهامداران

ج ) مجمع عمومي فوق العاده د ) غيرقابل تغيير است

13 - فلسفه حق تقدم سهامداران در خريد سهام جديد

الف ) حمايت از حقوق و منافع شركت

ب ) جلوگيري از ورود سهامداران غير عضو

ج ) حفظ حقوق سهامداران در كنترل و مديريت شركت

د ) حق تقدم مصداق عملي ندارد.

14 – تعيين پاداش مديران غير موظف شركت سهامي عام در صلاحيت . است.

الف ) مدير عامل به هر ميزان ب ) مدير عامل تا سقف 5% سود خالص

ج ) هيأت مديره به هر ميزان د ) هيأت مديره تا سقف5% سود خالص

15 – سهام وثيقه مديران در . به عنوان وثيقه سپرد مي شود

الف ) اداره ثبت شركت ها ب ) صندوق شركت

ج ) بانك مربوط به حساب هاي شركت د ) صندوق امانات بانك ملي ايران

16 – سود قابل تقسيم

الف ) حق عيني سهامداران است.

ب ) حق ديني سهامداران است.

ج ) سرمايه شركت و غير قابل مطالبه توسط سهامداران است.

د ) سرمايه شركت و قابل مطالبه توسط سهامداران است.

17 – شركت تعاوني توليد چيست؟

الف ) تعاوني عرضه كنندگان و مصرف كنندگان

ب ) تعاوني ارباب حرفه ها و توليدكنندگان

د ) شركت تجاري بين دو يا چند نفر

18 – در شركت هاي سهامي انتخاب مديران و بازرسان با .

الف ) اتفاق آراء سهامداران ب ) مجمع عمومي عادي

ج ) مجمع عمومي مؤسس و فوق العاده د ) مجمع عمومي مؤسس و عادي

19 – انتقال سهام در شركت هاي سهامي

الف ) كاملاً‌آ‌زاد است .

ب ) مشروط به موافقت هيأت مديره يا مجمع عمومي باشد.

ج ) فقط در شركت سهامي خاص مي تواند مشروط به موافقت هيأت مديره يا مجمع عمومي باشد.

د ).ميتواند مشروط به موافقت هيأت مديره يا مجمع عمومي باشد.

20 – تصميمات مجمع عمومي عادي.

الف ) با اكثريت مطلق است. ب ) با اكثريت نسبي است.

ج ) با اكثريت 3/2 سهامداران د ) با اكثريت نصف بعلاوه يك است به جز انتخاب

مديران كه با اكثريت نسبي است.

21 – سند در وجه حامل .

الف )‌ چك ب ) برات

ج ) سفته و چك د ) هر سه مورد

22 – كدام سند فقط با امضاء معتبر است؟

الف ) سفته ب ) برات

ج ) چك د ) هر سه مورد

23 – طبق قانون تجارت صدور چك.

الف ) مي تواند وعده دار باشد. ب ) مي تواند وعده دار باشد.

ج ) ممكن است وعده دار نباشد. د ) نبايد وعده داشته باشد.

24 – ضمانت اجراي چك تجاري؟

الف ) مسؤليت تضامني ب ) اجرائيه ثبتي

ج )‌تعقيب كيفري د ) هر سه مورد

25 – صدور گواهي عدم پرداخت براي كدام سند تجاري است؟

الف ) برات ب ) سفته

ج ) چك د ) هر سه مورد

26 – مسؤليت صادركنندگان چك در فرضي كه دو نفر چكي را صادر و امضاء مي كنند؟

الف ) تضامني ب ) نسبي

ج ) بدلي د ) مطلق

27 – مسؤليت سهامدار در شركت سهامي؟

الف ) مسؤل پرداخت بدهي هاي شركت است. ب ) مسؤل پرداخت بدهي هاي شركت نيست.

ج ) به نسبت سرمايه اش در شركت مسؤل است. د ) تا ميزان آورده اش در شركت مسؤل است.

28 – اسباب ابطال شركت تجاري؟

الف ) خلاف قانون تشكيل شده باشد ب ) موضوع آن نامشروع باشد

ج ) بدون مجوز قانوني تشكيل شده باشد. د ) موضوع آن نامشروع باشد يا اركان شركت خلاف قوانين آمره باشد

انواع ورشکستگی تاجر

انواع ورشکستگی تاجر ورشکستگی تاجر دارای انواع گوناگونی است که هر کدام از آنها دارای آثار و احکام مختص به خود است و وقتی تاجری ورشکسته می شود، تشخیص این موضوع که کدامیک از انواع ورشکستگی شامل حال او می شود با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است. ما در این مقاله به ذکر […]

انواع ورشکستگی تاجر

ورشکستگی تاجر دارای انواع گوناگونی است که هر کدام از آنها دارای آثار و احکام مختص به خود است و وقتی تاجری ورشکسته می شود، تشخیص این موضوع که کدامیک از انواع ورشکستگی شامل حال او می شود با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است.
ما در این مقاله به ذکر انواع ورشکستگی تاجر پرداخته ایم و هر کدام را توضیح داده ایم.
1) ورشکستگی عادی
2) ورشکستگی به تقصیر که خود به دو دسته تقسیم می گردد:
الف) ورشکستگی به تقصیر اختیاری
ب) ورشکستگی به تقصیر اجباری
3) ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی عادی:

ورشکستگی عادی نوعی از ورشکستگی است که معلول جریانات عادی امور و عوامل پیش بینی نشده می باشد و در این حالت تاجر مرتکب تقصیر و تقلبی نشده است.
در ورشکستگی عادی ، تاجر ورشکسته مسئولیت کیفری ندارد.

ورشکستگی به تقصیر اجباری:

در این حالت قاضی باید الزاما تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.
مواردی که دادگاه باید الزاما حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نماید عبارتند از:
1) زیادتر بودن مخارج شخصی و خانوادگی تاجر نسبت به درآمد او در زمان قبل از ورشکستگی.
2) اگر تاجر مبالغ عمده ای صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت، موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است، یا به عبارت دیگر انجام معاملات غیر متعارف با سود کاملا احتمالی.
3) انجام معاملاتی چون خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از قیمت روز بازار و یا کسب پول به گونه ای که به مصلحت وی نباشد، به منظور به تاخیر انداختن در امر ورشکستگی.
4) ترجیح یکی از طلبکاران بر طلبکاران دیگر پس از توقف.

ورشکستگی به تقصیر اختیاری :

در این حالت قاضی ممکن است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.
در واقع در این حالت الزام وجود ندارد و بلکه در اختیار قاضی است که با توجه به بررسی ها و تحقیقاتی که به عمل می آورد، شخص تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام بنماید یا خیر.
مواردی که دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نماید عبارتند از:
1) اگر به حساب شخصی دیگر و بدون آنکه عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که با توجه به وضعیت مالی تاجر در زمان انجام آن تعهدات، تعهدات فوق سنگین و فوق العاده باشد، یا به عبارت دیگر تعهد غیر متعارف به نفع دیگری کند.
2) اگر تاجر از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده باشد و این موضوع را ظرف 3 روز از تاریخ ناتوانی در پرداخت بدهی های خود به دادگاه اعلام نکند وصورت حساب دارائی و دفاتر تجارتی خود را تسلیم دادگاه ننماید.
3) نداشتن دفاتر تجاری یا نقص یا بی ترتیبی در آنها.
4) ذکر نکردن بدهی ها و مطالبات در صورت دارائی به طور دقیق.
نکته قابل ذکر در اینجا این است که صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در موارد فوق الذکر منوط بدان است که تاجر در امور فوق مرتکب تقلب نشده باشد، چرا که در این صورت باید حکم ورشکستگی به تقلب او را صادر نمود، نه حکم ورشکستگی به تقصیر را.
ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب می گردد.

ورشکستگی به تقلب :

در ورشکستگی به تقلب ، در واقع تاجر ورشکسته نمی باشد، ولی دست به اقداماتی میزند تا خود را ورشکسته و ناتوان از پرداخت بدهی های خود معرفی نماید.
در موارد ذیل حکم ورشکستگی به تقلب تاجر صادر می گردد.
1) اگر تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نموده باشد.
2) اگر تاجر ورشکسته قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده باشد یا به واسطه تبانی و معاملات صوری از بین برده باشد.
3) اگر تاجر ورشکسته خود را به طور تقلبی به میزانی که در حقیقت بدهکار نیست، خود را بدهکار وانمود کند.
ورشکستگی به تقلب نیز مانند ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب می گردد.

شرایط فرزند خواندگی چیست؟ بررسی فرزندخواندگی در حقوق ایران

باسلام. من کدیر عالم شرکتی بودم که پس از خروج بنده و انتقال کل سهامم به اشخاص دیگر و پس از گذشت 2 سال که اشخاص دیگری مدیر و سهامدار بودند، شرکت توسط دادگاه ورشکسته اعلام شده و متوقف شده است.
یعنی زمانیکه بنده نه سمتی و نه سهامی داشتم. آیا مسئولیت یا تعهدی متوجه من هست یا خیر؟

21 خرداد 1399 در 15:57

29 آذر 1397 در 08:25

 • محبوب ترین ها
 • پربازدید ترین ها

موسسه بین المللی مشهور تشکیل شده از مجربترین وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های مختلف، کارشناسان با تجربه امور ثبتی، قضات سابق و بازنشسته خوشنام محاکم قضایی، مهندسان کامپیوتر در رشته‌های گوناگون و جمعی دیگر از کارمندان جوان و پر نشاط است. همکاران گرامی ما در موسسه حقوقی مشهور در تمام نمایندگی‌ های ما در شهرهای مختلف ایران و برخی از مهمترین کشورهای جهان، قبل از مقوله همکاری، در واقع دوست و شریک کاری ما محسوب می‌ شوند و به همین دلیل است که بسیار دلسوزانه و با عشق فعالیت میکنند و پیشرفت و بالندگی موسسه را پیشرفت و موفقیت خود میدانند.

تاجر کیست و انواع آن

تاجر – شرایط تاجر- کسبه جزء- معاملات تجارتی به عنوان شغل معمولی- تکرار عمل – شرایط اشتغال به تجارت-دفاتر تجاری تجار

همانطور که می دانیم در قانون تجارت ایران شخص تاجر تعریف شده است اما این تعریف کامل و جامع نمی باشد و در این مقاله موسسه ی حقوقی ملک پور به تعریف کامل مفهوم تاجر و نحوه ی کار وی و تفاوت شخص تاجر با اشخاص ثالث و… را برای شما عزیزان توضیح داده است.بنابراین می توان به این نکته اشاره کرد که شخص تاجر دارای تکالیف و همچنین مزایایی می باشد که باید به آن توجه نماید.شخص تاجر با توجه به شغلی که انتخاب نموده است باید در نظر داشته باشد مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد. تاجر باید در نظر گرفته باشد که دفاتر تجاری خود را منظم و دقیق نوشته باشد. ( این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد)

اشخاص حقیقی تاجر:

طبق تعریف ماده۱ قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است. اما در این مبحث باید به چند نکته ی ویژه توجه نمود :

*منظور از شغل در این قانون عملی می باشد که کسب درآمد نماید

*باید توجه داشت که شخص تاجر لزوما حقیقی نمی باشد بلکه می تواند حقوقی نسز باشد.

*منظور از معمولی در این جمله تکرار عمل می باشد . یعنی اگر بخواهیم کاری را شغل در نظر بگیریم هم باید آن عمل تکرار شده و هم کسب درآمد نماید.

*صرف ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، داشتن کد اقتصادی وتنظیم دفاتر تجارتی هیچکدام دلیل بر تاجر بودن فرد نیست.

* منظور از امور تجارتی اموری هست که قانونگذار آنها را ذاتا تجاری می داند.بنابراین نمی توان اعمال تجاری تبعی را ملاک تاجر بودن قرار داد چه این اعمال خود وقتی تجاری هستند که تاجر آنها را انجام دهد.

*فرد برای اینکه تاجر شناخته شود باید معاملات تجاری را به نام و حساب خود انجام دهد.اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری را انجام دهد آن عمل آمر را تاجر مب کند نه انجام دهنده آن را.بنابراین مدیران شرکت های تجارتی ، شرکا و سهامداران (م ۵۴ لابحه اصلاح قانون تجارت )،قائم مقام تجارتی(م ۳۹۵ لایحه اصلاح قانون تجارت) ، خدمه تجارت خانه تاجر محسوب نمی شوند.( این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد)

اشخاص حقوقی تاجر

دولت یا موسسات دولتی که امور حکومتی را انجام می دهند تاجر محسوب نمی شوند اما شرکت های دولتی که به اعمال تجارتی اشتغال دارند تاجر تلقی می شوند اما طبق قانون خاص خودشان و در موارد سکوت طبق ماده ی ۳۰۰ لایحه اصلاح قانون تجارت اعمال می شود

اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی

الف-موسسات غیر تجارتی

باید توجه داشت که ملاک مهم در تجاری شناخته شدن موسسه فعالیت آ ن موسسه می باشد که در چه زمینه ای به فعالیت می پردازد در مورد موسسات غیر تجاری باید عمل غیر تجاری باشد و نباید عمل تجاری انجام دهد زیرا اگر انجام دهد تاجر شناخته می شود.و توجه به این موضوع حائز اهمیت می باشد که اگر فعالیت موسسه مستلزم انجام یک معامله ی تجاری شود این معاملات که فرع بر فعالیت های اصلی آنهاست ، این موسسه را تاجر نمی کند.

بر عکس اگر فعالیت غیر تجاری شخص حقوقی تحت الشعاع فعالیت تجاری آن باشد یا اصولا شخص حقوقی بخواهد در قالب موسسه ی غیر تجاری به فعالیت تجاری بپردازدعمل غیر تجاری موضوع فعالیت او در شناسایی آن شخص حقوقی به عنوان یک شرکت تجاری تاثیری نخواهد داشت.

باید توجه داشت افراد از سه طریق می توانند در قالب اشخاص حقوقی عمل غیر تجاری انجام دهند:

*تشکیل شرکت سهامی عام و خاص

*تشکیل شرکت تعاونی

*تاسیس موسسات غیر تجاری

ب- شرکت های تجارتی

همه ی شرکت های تجارتی تاجر محسوب می شوند چه موضوع آنها تجارتی باشد مثل شرکتهای تضامنی ، نسبی، با مسئولیت محدود ، مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی . و چه به لحاظ شکلی تجاری باشند و موضوع انها تجارتی نباشد مانند شرکت های سهامی عام و خاص..(این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد)

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی

الف – شرکت های دولتی

شرکت ها ی دولتی تا آنجا که در اساس نامه شان قید نشده باشد ، شکل شرکت های سهامی را دارند.بنابراین به استناد م ۲ لایحه اصلاح قانون تجارت تجاری تلقی می شوند.

چه تاجر کیست و انواع آن شرکت هایی دولتی محسوب می شوند؟

شرکت هایی که جهت انجام اعمال تصدی گری دولت تشکیل و به امور بازرگانی می پردازند و بیش تر از ۵۰ درصد از سرمایه ی آن متعلق به دولت می باشد.

ب-دولت و موسسات دولتی

این اشخاص حقوقی از آنجا که به منظور انجام امور حاکمیتی ایجاد و برای اداره ی مملکت می باشند حتی اگر زمانی به انجام امور ماده ۲ تجارت بپردازند مانند ساخت کشتی ، تجاری تلقی نمی شوند.( این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد)

شرایط اشتغال به تجارت

بر طبق قانون اساسی اصل بر انتخاب ارادی و آزادانه شغل می باشد بنابراین هرکس می تواند شغل تجارت را انتخاب نماید اما بنابه اینکه در هر شغلی افراد خاصی نمیتوانند ورود نمایند در شغل تجارت نیز به همین گونه می باشد افرادی که نمی توانند این کار را انجام دهند عبارتند از : محجورین غیر ممیز به طور مطلق اما محجورین ممیز می توانند به طور مشروط به تجارت بپردازند.

افراد بیگانه نیز برای تجارت در ایران دچار محدودیتهایی می باشند این افراد باید رویداد با حق کار مشخص داشته و از وزارت کار پروانه کار اخذ نماید. برخی مشاغل به دلیل رعایت کردن شئونات خاص خود نمی توانند به تجارت بپردازند مانند قضات دادگستری برخی کارمندان دولت از انجام اعمال حق العمل کاری و گمرک به دلیل سوءاستفاده منع می باشند.)این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد )

فایده ثبت نام تجار در دفتر تجاری:

*کسب اطلاع از وضعیت تجار

*نظارت دولت بر فعالیت های تجاری

*برخورداری از بعضی امتیازات

*اماره ای بر تاجر شناخته شدن اشخاص

باید توجه داشت که قوانین تجارت و حقوق تاجر به همین جا خلاصه نمی شود بلکه می توان معاملات تجاری آنان ، نحوه ی اشتغال به تجارت آنان، و دیگر موارد موجود در قانون تجارت مراجعه نمود موسسه ی حقوقی ملک پور برای شما عزیزان این موارد را در دیگر مقاله ها به طور مفصل توضیح داده است.

تاجر کیست و انواع آن

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ورشکستگی یا توقف عبارت است از عجز از پرداخت دیون بدهکار که در گذشته در حقوق ایران، تنها در مورد تاجر مصداق داشت اما پس از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 در یک مورد خاص ( اتحادیه های تعاونی ) به اشخاص غیرتاجر نیز تسری پیدا کرد.
مطابق ماده 412 قانون تجارت : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. " و مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجاری سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید، چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود ".
لازم به توضیح است، حکم ورشکستگی حکم اعلانی و اطلاع رسانی دارد. معمولاَ در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل اقامت ورشکسته، اعلان می شود . بدین معنی که اثر حکم نه محدود به طرفین دعوی، که برای هر کس معتبر است و بایستی به اطلاع کلیه اشخاص ذی نفع برسد، تا اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود معمول دارند. تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر مسلم نیست. جریان امور تصفیه ورشکستگی منوط به صدور حکم ورشکستگی است. دادگاه در حکم خود موارد ذیل را درج می کند : تعیین تاریخ توقف، اجرای موقت حکم ، عضو ناظر ، مدیر تصفیه، مهر و موم اموال ورشکسته و صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته
صدور حکم ورشکستگی وضعیت جدیدی راایجاد می کند که نسبت به تاجر یا شرکت ورشکسته ، طلبکاران و بدهکاران آن ها و نیز نسبت به قراردادهای تاجر، دارای اثر است. بدین ترتیب معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف و از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی بررسی خواهد شد.

 • معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف

این گونه معاملات، علی الاصول صحیح تلقی می شوند و طلبکاران تاجر ورشکسته نمی توانند متعرض آن شوند، چون اصل صحت معاملات پشتیبان چنین معاملات هست. اما در برخی موارد به موجب قانون برخی از این معاملات باطل و قابل فسخ هستند :
1- " اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه ای خواهد بود" ( ماده 426 قانون تجارت ).
2- " هرگاه . ثابت شود تاجر متوقف، قبل تاجر کیست و انواع آن از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها، معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ تاجر کیست و انواع آن وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود " ( ماده 424 قانون تجارت ).

 • معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی

از تاریخ توقف تاجری که عالم به توقف خود می باشد، باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خودداری کند، چون به محض توقف از ادای دیونش در وضعیتی قرار می گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می شود، به همیت دلیل فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحاَ دوران مشکوک هم نام گذاری کرده اند. از این رو، قانون گذار برخی معاملات تاجر را با دیده سوء ظن و باطل یا قابل ابطال تلقی می کند. زیرا قانون گذار چنین تصوری می کند که معاملات مزبور بر اساس تقلب استوار است. لذا برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجاری، مقرراتی وضع کرده است که در ماده 423 خود چنین مقرر می دارد : " هرگاه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید ، باطل و بلااثر خواهد بود " :
1- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض ( انتقال مالکیت عین مال یا منافع آن است از قبیل عمری، رقبی یا سکنی و امثال آن ) اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
2- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.
3- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید. ( از قبیل رهن ، گرو یا وثیقه ) و به ضرر طلبکاران تمام شود.
قانون تجارت تمام معاملات معوض دوران مشکوک را باطل اعلام نکرده است بلکه برای بطلان آن ها شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران را ضروری تلقی کرده است. از جمله آن ها هر صلح محاباتی و هبه معوض یا غیرمعوض است.
صلح محاباتی عبارت است از صلحی که در آن به عمد تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی می باشد.

مراحل ترخیص کالا از گمرک

ترخیص کالا از گمرک مهم ترین فرآیند در زمینه واردات کالا به شمار آمده و همچنین این فرآیند بسته به قوانین و مقررات کشورها قوانین و سلسله مراتب گوناگونی را شامل می شود. در خصوص انجام این فرآیند مهم همواره لازم است که با مراحل ترخیص کالا از گمرک آشنا باشید و قوانین و مقررات آن را به خوبی بشناسید، چرا که در صورت بروز هرگونه بی دقتی و عدم شناخت کافی از مراحل انجام ترخیص کالا از گمرک، ترخیص کالای شما قاچاق شمرده شده و در نتیجه خسارت های مالی و اعتباری زیادی را برای شما به وجود می آورد.

شناخت تمام قوانین و مقررات جا به جایی کالاهای وارداتی و یا به عبارتی آشنایی با چگونگی انجام مراحل ترخیص کالا از گمرک می تواند برای هر تاجر و بازرگانی امری مهم و پرفایده باشد؛ اما با توجه به مشغله های کاری افراد بهتر آن است که برای انجام تمامی مراحل ترخیص کالا از گمرک این کار را به شرکت های فعال در این زمینه بسپارید و همواره برای انجام کارهای مربوط به ترخیص کالای تجارت خود از چنین شرکت هایی راهنمایی بگیرید و از تجربیات آن ها در این زمینه بهره مند شوید.

در واقع شرکت هایی که در زمینه ترخیص کالا از گمرک فعالیت دارند، علاوه بر آنکه با تمام قوانین و مراحل انجام این کار آشنا هستند، بارها و بارها این کار را در مرزهای مختلف و در خصوص جا به جایی انواع مختلف کالاها انجام داده اند و در نتیجه تجربه کافی در این زمینه را دارند؛ بنابراین با سپردن فرآیند ترخیص کالاهای تجارت خود به این شرکت ها نه تنها در وقت خود صرفه جویی می کنید بلکه از پرداخت هزینه های سنگین و بیهوده نیز جلوگیری به عمل می آورید.

بازرگانی اورانوس از جمله شرکت های فعال در این زمینه می باشد که شما می توانید از مشاورین و متخصصین این شرکت در زمینه ی چگونگی انجام مراحل ترخیص کالا مشورت گرفته و به کمک گروه با تجربه و کاربلد این شرکت به انواع فعالیت های تجاری در حوزه بین الملل بپردازید.

آشنایی با مراحل ترخیص کالا از گمرک

آشنایی با مراحل ترخیص کالا از گمرک

همانطور که گفته شد فرآیند واردات کالا در کشورهای مختلف یک فعالیت مهم اقتصادی است که هر تاجر و بازرگان موفقی باید به خوبی با آن آشنا باشد، چرا که کوچکترین بی دقتی موجب می شود کالای وارداتی شما کالای قاچاق شناخته شود و لذا پیامدهای ناگواری را برای تجارت شما به دنبال داشته باشد.

در واقع مراحل ترخیص کالا از گمرک امری مهم و خطرناک در زمینه تجارت های بین المللی است که باید تاجرین و بازرگانان فعال در حوزه ی بین الملل با قوانین و مقررات مربوط به آن، به خوبی آشنا باشند. شناخت کامل مراحل ترخیص کالا از گمرک موجب می شود که فرآیند جا به جایی کالاها در اسرع وقت و به بهترین شکل ممکن انجام شود. به همین منظور در این بخش از مقاله سعی داریم شما را با مراحل اصلی و مهم از فرآیند ترخیص کالا آشنا نماییم.

به طور کلی مراحل ترخیص کالا از گمرک را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود:

 1. دریافت پرفرما و پکینگ لیست
 2. اخذ مجوز ثبت سفارش بازرگانی
 3. بیمه کردن کالا هماهنگی جهت بازرسی در مبداء و مقصد
 4. تشکیل پرونده جهت تخصیص ارز و حواله بانکی
 5. ارتباط با شرکت حمل و نقل بین المللی
 6. دریافت اسناد حمل از شرکت های حمل و نقل بین المللی
 7. تکمیل اسناد و تشکیل پرونده
 8. تنظیم پیش نویس دور اظهاری
 9. بررسی و تایید توسط کارشناس فنی گمرکی و بازرگانی
 10. دور اظهاری واردات

شرایط لازم و نکات کلیدی در خصوص ترخیص کالا از گمرک

با توجه به آنکه فرآیند ترخیص کالا از گمرک طبق یک سری سلسله مراتب از پیش تعیین شده انجام می شود و همواره لازم است که با قوانین و مقررات تعیین شده در این زمینه آشنا باشیم و تمامی مراحل ترخیص کالا را مطابق با مراحل و ضوابط آن به انجام برسانیم، همچنین در این زمینه توجه به یک سری نکات تاجر کیست و انواع آن کلیدی نیز می تواند در انجام هر چه بهتر این فرآیند موثر بوده و سرعت انجام این کار را افزایش دهد.

از جمله نکات کلیدی در زمینه ترخیص کالا از گمرک داشتن مجوزهای لازم و ضروری این کار است. در واقع شما علاوه بر تهیه ی اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک برای حمل و انتقال کالاهای وارداتی خود، به یک سری مجوزها نیز نیاز دارید تا نشان دهد تمام انتقالات تجاری شما به شکل قانونی در حال انجام بوده و دارای تاییدیه سازمان های ذیربط می باشد.

از جمله مجوزهای لازم که باید هر تاجر و بازرگانی در زمینه ترخیص کالا از آن برخوردار باشد، کارت حق العمل کاری و کارت بازرگانی است که توسط سازمان گمرک کشور صادر می شود. این کارت در واقع نشان می دهد تمام نقل و انتقالات تجاری شما مورد تایید سازمان های نظارتی کشور می باشد و تمامی فعالیت های تجاری و بارزگانیتان قانونی است.

از دیگر نکات مهم و کلیدی که همواره لازم است در خصوص ترخیص کالاهای خود به آن توجه نماید، تعیین ارزش کالاهای ترخیص شده می باشد. تعیین ارزش کالاها در مرزهای کشورهای مختلف با قیمت های متفاوتی تعیین می شود و لذا لازم است که یک ترخیص کار گمرک یا یک تاجر با تجربه پیش از انجام فرآیند ترخیص به این موضوع مهم توجه نموده و ارزش کالاهای ترخیصی را بررسی نماید.

چگونگی انجام برخی از فرآیندها و مراحل ترخیص کالا از گمرک

چگونگی انجام برخی از فرآیندها و مراحل ترخیص کالا از گمرک

همانطور که گفته شد مراحل ترخیص کالا در هر کشوری وابسته به قوانین داخلی آن کشور و قوانین بین المللی مربوط به حمل و نقل کالاها در جهان می باشد و به طور کلی تمامی این فرآیند و مراحل را در 10 مرحله دسته بندی می کنند تا فرآیندهای ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام شوند.

تاجرین با سابقه و فعال در حوزه تجارت های بین المللی قاعدتا با تمام این مراحل و شرح چگونگی انجام آن ها آشنایی داشته و همچنین تجربه کاملی در این خصوص دارند؛ اما اگر شما به تازگی تجارت خود را آغاز کرده اید و با فرآیندها و مراحل ترخیص کالا از گمرک آشنایی ندارید، به شما توصیه می کنیم در ادامه این بخش از مقاله با ما همراه شوید تا شما را با چگونگی انجام برخی از مراحل اصلی و مهم ترخیص کالا از گمرک آشنا نماییم.

تکمیل اسناد و مدارک مورد نیاز ترخیص کالا

همانطور که گفته شد برای ترخیص هرگونه کالا از گمرک لازم است که یک سری اسناد و مدارک تهیه نموده و به گمرک ارائه دهید؛ اما شاید بپرسید این اسناد و مدارک چه اسنادی هستند یا چه الزامی برای تهیه آن ها وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که شما برای ترخیص هر گونه کالا به اسنادی نیاز دارید که علاوه بر معرفی تجارت شما و قانونی بودن نقل و انتقالاتتان، اظهارات و درخواست قانونی شما را در خصوص حمل و نقل های بین المللی به گمرک ارائه داده و لذا تجارت شما را مورد تایید سازمان ها و مراجع قانونی کشور نشان دهد.

اسناد و مدارکی همچون اظهارنامه واردات، تصویر کارت بازرگانی، قبض انبار، بارنامه، ترخیصیه، گواهی مبدا، فاکتور یا سیاهه خرید، اعلامیه تامین ارز با نامه برات، پروفرما یا پیش فاکتور، مجوز ثبت سفارش، لیست عدل بندی، بیمه نامه، پروانه بهره برداری شرکت های تولیدی، مجوزهای قانونی برای ترخیص کالا، وکالتنامه رسمی و پروانه صادراتی از جمله اسناد و مدارکی است که هر تاجر و بازرگانی باید آن ها را آماده کرده و به اداره گمرک ارائه دهد.

ثبت اظهارنامه ها

پس از تکمیل اسناد و مدارک نوبت تنظیم و ثبت اظهارنامه های لازم در خصوص ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی از گمرک می باشد. این اظهارنامه ها شامل دو فرم می باشند که ترخیص کار یا تجار موظف به تکمیل و ثبت تاجر کیست و انواع آن آن می باشند. پس از تکمیل فرم ها حالا باید فرآیند ثبت اظهارنامه ها را در دو مرحله اظهار کالا و احراز هویت تکمیل نماییم:

 • در این مرحله پس از ثبت اسناد توسط اظهارکننده و درج مشخصات کالاهای ترخیصی در سیستم، بررسی های گمرکی آغاز می شود و در آخرین بخش از بررسی های گمرکی شماره ی ثبت کالاها که تحت عنوان شماره کوتاژ نیز شناخته می شود توسط گمرک ثبت شده و به سایر اسناد و اظهارنامه ها ضمیمه می شود.

در واقع شماره کوتاژ درج شده یا مهر شده بر روی کالاهای ترخیصی نشان می دهد که کالاها تحت نظارت اداره گمرک جا به جا شده و مراحل حمل و نقل آن ها کاملا قانونی انجام می شود. همچنین با مهر شدن شماره کوتاژ بر روی کالاها صاحب کالا یا اظهارکننده دیگر نمی تواند بدون نظر و اجازه گمرک اسناد را جا به جا یا کم و زیاد کند.

 • احراز هویت: در این مرحله لازم است که مالکیت صاحب کالاهای ترخیصی را به اثبات برسانیم، چرا که گمرک قبل از هر چیزی باید مالکیت فردی که اظهارنامه ها و اسناد به نام او ثبت و تنظیم شده است را ثابت نماید؛ بنابراین پیش از هر اقدامی مالکیت کالاها توسط گمرک بررسی می شود.

کنترل های گمرکی آخرین مرحله اصلی و مهم ترخیص کالا از گمرک

کنترل های گمرکی آخرین مرحله اصلی و مهم ترخیص کالا از گمرک

پس از تکمیل اظهارات و ثبت اسناد توسط واردکننده کالا، وارد مرحله اصلی و مهم ترخیص کالاها یعنی مرحله کنترل های گمرکی می شویم که در واقع این مرحله آخرین مرحله ترخیص بوده و در نتیجه پس از تکمیل این مرحله کالاها از گمرک ترخیص می شوند.

این مرحله از ترخیص را همواره به دو بخش مهم تحت عناوین پرداخت و صدور سند ترخیص و بارگیری و خروج کالا از گمرک تقسیم بندی می کنند:

 • پرداخت و صدور سند ترخیص: پس از بررسی اسناد و اظهارنامه ها توسط کارشناسان و بازرسین گمرک و تایید آن ها، شماره ارزیابی توسط کارشناسان در اظهارنامه ثبت شده و سند ترخیص کالاها توسط گمرک صادر می شود.
 • بارگیری و خروج کالا از گمرک: پس از دریافت سند ترخیص کالا حالا لازم است که ترخیص کار گمرک به صندوق صدور پروانه مراجعه کرده و با دریافت پروانه خروج کالاها از گمرک، اسناد لازم را به دفتر کل انبارها و واحد خدمات ارائه نماید و در نهایت با ارائه اسناد و مدارک تایید شده به این بخش می توانید کالاها را بارگیری و از گمرک خارج نمایید.

جمع بندی نهایی مراحل ترخیص کالا از گمرک

ترخیص کالا از گمرک مهم ترین فرآیند یا مرحله در زمینه واردات کالا به کشور به شمار می آید و این فرآیند بسته به قوانین و مقررات کشورها متفاوت می باشد.

مراحل ترخیص کالا بصورت خلاصه شامل 10 مورد می باشد: 1- دریافت پرفرما و پکینگ لیست 2- اخذ مجوز ثبت سفارش بازرگانی 3- بیمه کردن کالا هماهنگی جهت بازرسی در مبداء و مقصد 4- تشکیل پرونده جهت تخصیص ارز و حواله بانکی 5- ارتباط با شرکت حمل و نقل بین المللی 6- دریافت اسناد حمل از شرکت های حمل و تاجر کیست و انواع آن نقل بین المللی 7- تکمیل اسناد و تشکیل پرونده 8- تنظیم پیش نویس دور اظهاری 9- بررسی و تایید توسط کارشناس فنی گمرکی و بازرگانی 10- دور اظهاری واردات.

شاید مهم ترین نکته در زمینه ترخیص کالا از گمرک داشتن مجوزهای لازم و ضروری جهت ترخیص کالا می باشد. در واقع شما علاوه بر تهیه ی اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت حمل و نقل کالاهای وارداتی خود، به مجوزهایی نیز نیاز دارید که نشان دهید تمام نقل و انتقالات تجاری شما به شکل قانونی در حال انجام می باشد و دارای تاییدیه سازمان های مربوطه است.

از جمله مهمترین اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ترخیص کالا از گمرک می توان به این موارد اشاره نمود: اظهارنامه واردات، تصویر کارت بازرگانی، قبض انبار، بارنامه، ترخیصیه، گواهی مبدا، فاکتور یا سیاهه خرید، اعلامیه تامین ارز با نامه برات، پروفرما یا پیش فاکتور، مجوز ثبت سفارش، لیست عدل بندی، بیمه نامه، پروانه بهره برداری شرکت های تولیدی، مجوزهای قانونی برای ترخیص کالا، وکالتنامه رسمی و پروانه صادراتی.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا