تجارت باینری آپشن

فیب

ﻗﯿﻤﺖﺑﻪﺑﺎﻻ ی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 30000دﻻر ی ﺻﻌﻮد ﮐﺮد. ﺣﺮﮐﺘﯽﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺳﻄﺢ اﺻﻼﺣﯽ ﻓﯿﺐ 50%آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎ ﻫﺶ اﺻﻠﯽ از ﻧﻮﺳﺎن 31,390دﻻرﺑﻪﭘﺎﯾﯿﻦ 29,060دﻻرﺑﻮدﺑﺎ. اﯾﻦ ﺣﺎل، ﮔﺎو ﻫﺎﺑﺮا ی ﻣﺎﻧﺪن در ﻋﻤﻞﺑﺎﻻ ی 30500دﻻرﺗﻼ ش ﮐﺮدﻧﺪ

آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎ ﻫﺶ اﺻﻠﯽ از ﻧﻮﺳﺎن 31,390دﻻرﺑﻪﭘﺎﯾﯿﻦ 29,060دﻻر.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪﺳﻄﺢ 30000دﻻر و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎده 100ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﯾﮏ ﺧﻂ روﻧﺪ ﺻﻌﻮد ی ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪ 29650دﻻر در ﺣﺎلﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮ ی اﺳﺖ

در ﻧﻤﻮدارﺳﺎﻋﺘﯽ ﺟﻔﺖ BTC/USD.ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻮر ی ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪﺳﻄﺢ 30600دﻻر اﺳﺖ.فیب فیب

ﻣﻨﺒﻊ: BTCUSDدر TradingView.com

ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺻﻠﯽﺑﻌﺪ ی ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪﺳﻄﺢ 31350دﻻر اﺳﺖ. ﺣﺮﮐﺖ واﺿﺢﺑﺎﻻ ی

ﺳﻄﻮح ﻣﻘﺎوﻣﺖ 31300دﻻر و 31350دﻻر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ی را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﺪ ت، اﺻﻄﻼح. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻌﺪی ی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪﺳﻄﺢ 32000دﻻرﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖﺗﺎ 33200دﻻر اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﺑﺪ.

اﺳﮑﺮولﺑﻪ
اﻓﺖﺗﺎزه درﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ؟

اﮔﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪﺳﺮﻋﺘﯽﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 30600دﻻر ی راﺑﻪ دﺳﺖ آورد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮏﺳﻄﺢﮐﺎ ﻫﺶ29650ﻣﺤﺼﻮﻻدﻻراﺳﺖت. Sa Kh ارﺗﻘﺎ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ. ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻮر ی درﺳﻤﺖ ﻧﺰوﻟﯽfee dﻧﺰدﯾﮏcom/ﺑﻪ.https://www.

ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽﺑﻌﺪ ی ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪﺳﻄﺢ 29150دﻻر اﺳﺖ.ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺴﺘﻪوﺷﺪن ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ

زﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ 29150دﻻر ی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖﺑﻪ ﮔﺎو ﻫﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﮐﻨﺪ. در ﻣﻮرد ذﮐﺮﺷﺪه، ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﺗﺎﺳﻄﺢ 28000

کلام آخر :

خیلی ممنونیم که این مقاله رو مطالعه کردید . شما می توانید نظرات خود را در قسمت پایین صفحه وارد کنید . همچنین اگر تصمیم به خرید بیت کوین در داخل ایران دارید می توانید از بهترین صرافی ایرانی اکس نوین خرید کنید و روی عبارت آن کلیک کنید . همچنین برای اطلاع از آخرین قیمت بیت کوین می توانید روی عبارت آن کلیک کنید . همچنین اگر خارج از ایران هستید می توانید از صرافی بایننس ارز های دیجیتال خود را تهیه کنید .

خطر سکته با مصرف بیش از حد داروی تیروئید

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافتند مصرف بیش از حد دارو برای درمان تیروئید، می‌تواند به سکته بیمار منجر شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافتند مصرف بیش از حد دارو برای درمان تیروئید، می‌تواند به سکته بیمار منجر شود.

به گزارش یورک‌الرت، مصرف بیش از حد دارو در بیمارانی که به کم‌کاری تیروئید مبتلا هستند، می‌تواند به افزایش خطر "فیبریلاسیون دهلیزی" یا "ای فیب" (AFib) در آنان منجر شود.‌ای فیب، شایع‌ترین نوع آریتمی قلبی است که خطر سکته را در پی دارد.

"جفری اندرسون" (Jeffrey Anderson)، از پزشکان "مرکز قلب اینترماونتین" (Intermountain Heart فیب Institute) در آمریکا و پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: ما می‌دانیم که بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید، بیشتر در معرض خطر‌ای فیب قرار دارند، اما خطرات هورمون‌های تیروئید معمولی را در نظر نگرفته‌ایم. این پژوهش نشان می‌دهد که باید هورمون‌هایی که معمول و طبیعی به نطر می‌رسند نیز بررسی شوند.

پژوهشگران در این بررسی جدید، سوابق پزشکی بیماران بسیاری را بررسی کردند. آن‌ها پس از یک بررسی سه ساله دریافتند کسانی که سطح بالایی از سرم "تیروکسین آزاد" (fT ۴) را مصرف می‌کنند، ۴۰ درصد بیشتر در معرض خطر‌ای فیب قرار می‌گیرند، اما افزایش‌ای فیب در کسانی که پایین‌ترین سطح مصرف این سرم را دارند، تا ۱۶ درصد است.

به گزارش ایسنا،دکتر اندرسون ادامه داد: پزشکان باید میزان مطلوب تیروکسین را در نظر داشته باشند. با بی‌توجهی به این موارد، بیماران بیشتر در معرض خطر‌ای فیب قرار می‌گیرند.

اندرسون گفت: مرحله بعدی این پژوهش، انجام دادن یک آزمایش تصادفی برای بررسی تاثیر سطح تیروکسین در‌ای فیب و سکته است.

یافته‌های این پژوهش، در کفرانس "انجمن قلب آمریکا" (AHA) در شیکاگو ارائه شده است.

PP هیزم OEM دایره ای فیب سی کیسه 200GSM آنتی اکسیدان ضد رطوبت

small.img.alt

این نوع میدان فله به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، مناسب برای کالاهای پودری و دانه ای، انواع کالاهای بسته بندی شده، بارگیری و تخلیه کالاهای متفرقه عظیم و ضخیم.در حال حاضر به طور عمده برای سیمان، کود شیمیایی، آهک، رزین، مواد غذایی، خوراک، شکر، نمک، خاکستر سودا و سایر مواد فاسد شدنی، آسیب پذیر در برابر آلودگی و آلودگی سایر اقلام حمل و نقل مواد پودری، از نظر اقلام مایع، مناسب استفاده می شود. برای بارگیری کود مایع، سورفکتانت، روغن حیوانی و گیاهی، سس سویا، سرکه و غیره

کیسه های خالی و روکش شده با محل نگهداری و حمل و نقل باید به این نکات توجه کرد: نباید آسیب تصادفی، قرار گرفتن در معرض آفتاب یا شرایط آب و هوایی شدید وجود داشته باشد و ممکن است منجر به تخریب کیسه های مواد تماس شود.هنگامی که آستر کیسه ها و عرضه با هم، آنها می توانند عرضه و یا داخل آستر در کیسه جدا.به هر حال، باید مراقب بود که از پوشش آلودگی جلوگیری شود.کیسه داخلی در برابر آسیب آسیب پذیر است و مشاهده آن آسان نیست، بنابراین باید به ویژه مراقب بود.

PP هیزم OEM دایره ای فیب سی کیسه 200GSM آنتی اکسیدان ضد رطوبت 0

شرکت JUNXI در منطقه صنعتی زیبای شهر Cangzhou، استان هبی، حمل و نقل مناسب و موقعیت جغرافیایی برتر، یک مقیاس بزرگ، تجهیزات پیشرفته، با کیفیت قوی از شرکت تولید محصولات پلاستیکی حرفه ای است.
این شرکت در زمینه تولید محصولات بافندگی پلاستیک با 5 دستگاه کشش، 60 دستگاه بافندگی دایره ای، 3 دستگاه لمینیت، 3 دستگاه بلنکینگ، 3 دستگاه کیسه سازی، 3 دستگاه چاپ و دستگاه های برش، 2 ست دستگاه چاپ، 200 دستگاه چرخ خیاطی، از منبع طراحی و بافت تا چاپ و برش دوخت، بسته بندی و تحویل تولید یک مرحله ای، محصولات رقابتی تر هستند.فن آوری بالغ، فن آوری ماهر، در راستای فیب کیفیت بقا، اعتبار و توسعه روح، در تلاش مشترک همه کارکنان، حجم کسب و کار شرکت توسعه سریع بوده است.
محصولات اصلی عبارتند از: انواع کیسه های تناژ، کیسه های کانتینری، کیسه های کششی، کیسه های رسانا، کیسه های تنفسی، سینی های نرم و غیره.
در طول مسیر توسعه در سال های اخیر، ما همواره تلاش خود را برای سرمایه گذاری در مدرن ترین و پیشرفته ترین فناوری، تحقیق و توسعه محصولات با بالاترین کیفیت انجام داده ایم.در عین حال، ما همیشه به هدف و مأموریت منحصربه‌فرد خود یعنی "افزایش ارزش، کیفیت، قابلیت استفاده محصولات" سازگار بوده‌ایم و مفتخریم که یکی از شرکت‌های ویتنامی در خط مقدم هستیم تا علاقه زیادی به محصولات و خدمات مفید داشته باشیم. و کمک به حفاظت از محیط زیست.
خط دوخت نوار ما

1. واحد کنترل الکتریکی: کنترل پردازنده مارک معروف اروپایی (PC) را بپذیرید

2. واحد برش: ساختار جدید sdjustment را اتخاذ کنید.از کیفیت لبه نوار اطمینان حاصل کنید

3. واحد نگهدارنده یکپارچه: ساختار برخاستن و نگه داشتن فیلم قبلی را تجدید کنید، نیاز به سرعت خط بالاتر را برآورده کنید.

4. واحد اجزای الکتریکی: محصول نام تجاری معروف کلمه را با ضمانت بین المللی اتخاذ کنید.

5. قادر به تولید PP، نوار HDPE معمولی، نوار فیبریل شده، نوار تا شده و برخی دیگر از نوارهای نوع تخت با مشخصات مختلف است.

PP هیزم OEM دایره ای فیب سی کیسه 200GSM آنتی اکسیدان ضد رطوبت 1PP هیزم OEM دایره ای فیب سی کیسه 200GSM آنتی اکسیدان ضد رطوبت 2PP هیزم OEM دایره ای فیب سی کیسه 200GSM آنتی اکسیدان ضد رطوبت 3

سوالات متداول:


Q1: آیا شرکت شما OEM و ODM را می پذیرد؟
A: بله، ما OEM و ODM را می پذیریم.، ما می توانیم بسته به نیاز مشتری سفارشی کنیم.
ساکسینگ 500 کیلوگرم 1000 کیلوگرم 1200 کیلوگرم PP بیگ بگ فله جامبو کیسه بزرگ فیب سی تن کیسه

Q2: آیا شرکت شما می تواند نمونه هایی را ارائه دهد؟
A: بله، ما نمونه های رایگان ارائه می دهیم، اما شما باید هزینه پیک را بپردازید.

ساکسینگ 500 کیلوگرم 1000 کیلوگرم 1200 کیلوگرم PP بیگ بگ فله جامبو کیسه بزرگ فیب سی تن کیسه

ساکسینگ 500 کیلوگرم 1000 کیلوگرم 1200 کیلوگرم PP بیگ بگ فله جامبو کیسه بزرگ فیب سی تن کیسه

Q4: MOQ چیست؟
پاسخ: اگر پارچه مشابهی در انبار داشته باشیم، هر اندازه و هر رنگ MOQ می تواند 500 قطعه باشد.

ساکسینگ 500 کیلوگرم 1000 کیلوگرم 1200 کیلوگرم PP بیگ بگ فله جامبو کیسه بزرگ فیب سی تن کیسه

ساکسینگ 500 کیلوگرم 1000 کیلوگرم 1200 کیلوگرم PP بیگ بگ فله جامبو کیسه بزرگ فیب سی تن کیسه

تلویزیون بل فیب

این مقاله در مورد خدمات تلویزیون Bell Fibe است که در مراکز اصلی شهری انتاریو و کبک توسط بل کانادا ارائه می شود. برای اینترنت به Bell Internet مراجعه کنید . برای شرکت ارتباطات ، Bell Canada را ببینید . برای خدمات Fibe ارائه شده توسط Bell Aliant در آتلانتیک کانادا ، Fibe (Bell Aliant) را ببینید .

این مقاله حاوی محتوایی است که مانند تبلیغات نوشته شده است . لطفاً با حذف محتوای تبلیغاتی و پیوندهای خارجی نامناسب و افزودن مطالب دائرclالمعارفی که از دیدگاه خنثی نوشته شده اند ، به بهبود آن کمک کنید . ( ژانویه 2017 ) ( نحوه و زمان حذف این پیام الگو را بیاموزید )

Bell Fibe TV یک سرویس تلویزیونی مبتنی بر IP است که توسط بل کانادا در استانهای انتاریو و کبک ارائه می شود. این سرویس با سرویس اینترنت FTTN یا FTTH Bell همراه است و از پلت فرم Ericsson Mediaroom استفاده می کند . Bell Fibe TV به طور رسمی در 13 سپتامبر 2010 راه اندازی شد. همچنین در مانیتوبا و آتلانتیک کانادا ، جایی که Fibe TV دوباره بسته بندی می شود ، در دسترس است ، که توسط Bell MTS و Bell Aliant با خدمات مشابه ارائه شده و با Bell فیب Fibe TV یکپارچه شده است. [1]

فهرست

تاریخچه [ ویرایش ]

بل در سال 2004 تحقیق برای راه حل جدید تلویزیونی را آغاز کرد تا به بازارهای شهری که صاحبان ساختمان نصب دیش های ماهواره ای را محدود می کردند نفوذ کند. راه اندازی Bell ExpressVu for Condos (سرویس VDSL) بی نتیجه بود زیرا این سرویس به مشتریان اجازه نمی داد از برنامه نویسی HD و گزینه های PVR بهره مند شوند. در سال 2006 ، پس از انجام تحقیقات زیاد ، بل شروع به آزمایش یک فناوری جدید به نام IPTV در تورنتو ، شهر کبک و مونترال با کارکنان بل با استفاده از ADSL کرد. سکو. در اکتبر 2007 ، بل سرانجام پروژه آزمایشی IPTV را با نام تجاری Bell Entertainment Service در مناطق و ساختمانهای منتخب تورنتو راه اندازی کرد. اکثر ویژگی هایی که اکنون با Fibe TV در دسترس است با سرویس سرگرمی Bell ارائه شد. برخی از ویژگیهای کلیدی سرویس سرگرمی Bell عبارت بودند از هزینه های اینترنت و تلویزیون که به عنوان یک سرویس ، خدمات مشتری "دستکش سفید" و اشتراک رسانه ها محاسبه می شد. پس از نهایی شدن آزمایش برای سرویس IPTV جدید در سالهای بعد ، بل بالاخره یک راه اندازی محدود در تورنتو و مونترال تحت نام تجاری "Bell Fibe TV" در ژوئن 2010 و پس از آن در اواخر همان سال در سپتامبر راه اندازی شد.

در 19 جولای 2016 بل کانادا اعلام کرد که سرویس تلویزیونی FibreOP آن که در آتلانتیک کانادا موجود است با تلویزیون Bell Fibe در انتاریو و کبک ادغام می شود. [1]

در 6 سپتامبر 2016 ، بل تغییر سرویس Fibe TV خود را اعلام کرد. از سال 2017 ، مشتریان Bell Fibe TV دیگر ملزم به ثبت نام در سرویس اینترنت Fibe برای دسترسی به خدمات Fibe TV خود نیستند. [2]

در دسترس بودن [ ویرایش ]

Bell Fibe TV در حال حاضر در مناطق منتخب انتاریو و کبک در دسترس است. همچنین در آتلانتیک فیب فیب کانادا ، جایی که Fibe TV دوباره بسته بندی می شود ، موجود است ، که توسط Bell Aliant با خدمات مشابه ارائه شده و با Bell Fibe TV ادغام شده است.

نام FibreOP به عنوان Fibe تغییر نام داد . [1] گسترش مداوم مداوم در استانها وجود دارد. مواردی که Bell در فیب انتاریو و کبک ارائه کرده است عبارتند از:

انتاریو کبک
آلمونته 1 آلما
آمهرستبورگ چیکوتیمی
محل کارلتون 1 گاتینو
گولف جانکویر
کینگستون لا بای
آشپزخانه مونترال
لندن شهر کبک
میسیساگا ریویر دو لوپ
نیاگارا روبروال
اتاوا سنت فلیسین
ساول است. ماری شربروک
سودبری بزرگ معادن تتفورد
تورنتو ترویس ریویرس
واترلو ویکتوریاویل
ویندزور لاوال

1 Fibe TV در Almonte و Carleton Place فقط در مناطقی در دسترس است که توسط FTTH سرو می شوند .

سخت افزار [ ویرایش ]

گیرنده های تلویزیون Bell Fibe توسط Arris سابق موتورولا تولید می شوند . چهار مدل که در حال حاضر به مشترکین ارائه می شود عبارتند از HD PVR (VIP2262) ، 4K PVR (VIP5662) ، گیرنده HD سیمی (VIP2202) و گیرنده HD بی سیم (VIP2502). گیرنده های HD فقط می توانند برنامه نویسی را مشاهده کنند و هارد دیسک ندارند. با این حال ، آنها قادر به ضبط و دسترسی به برنامه های ضبط شده از طریق PVR کل شبکه ای خانه هستند. مدلهای قبلی شامل VIP1232 ، VIP1216 و VIP1200 بود.

PVR [ کدام؟ ] شامل یک هارد دیسک داخلی 1 ترابایتی برای ضبط برنامه ها است. گیرنده های PVR و سیمی HD را می توان از طریق کابل کواکسیال یا کابل رده 5 به شبکه متصل کرد و گیرنده بی سیم HD با استفاده از 5 گیگاهرتز 802.11n متصل می شود . [3]

ویژگی ها [ ویرایش ]

ویژگی های Bell Fibe TV شامل موارد زیر است:

 • PVR کل خانه: نام تجاری که توسط بسیاری از رقبای بل نیز استفاده می شود. این یک سیستم را توصیف می کند که در آن همه گیرنده های یک خانواده از طریق یک شبکه محلی به یکدیگر متصل می شوند. این به بینندگان امکان می دهد محتوا را از هر اتاقی در خانه ضبط ، مکث و پخش کنند.
  • PVR های Fibe TV می توانند تا 320 ساعت محتوای HD یا 150 ساعت محتوای 4K را با 4K PVR (5662) یا 160 ساعت محتوای HD با 2262 ذخیره کنند. ظرفیت ساعت برای SD (تعریف استاندارد) کانال های 480p دو برابر می شود 1- 999

  کانالها [ ویرایش ]

  Bell Fibe TV حداکثر 500 کانال (کمتر در آتلانتیک کانادا ، حدود نیمی از تعداد موجود در انتاریو) شامل کلیه شبکه های اصلی کانادایی و آمریکایی ، خدمات تخصصی محبوب ، PPV ، بسته های ورزشی ، بیش از 85 سرویس بین المللی و بیش از 115 کانال با وضوح بالا ارائه می دهد. به [4] خدمات کلیدی عبارتند از:

  • Fibe TV on Demand: Crave ، HBO ، Treehouse و YTV . همچنین ارائه فیلم های اجاره ای از نسخه های فعلی تا 2 دهه قبل. : یک سرویس اشتراک ویدیویی کانادایی برای مشترکین کابلی و ماهواره ای.
  • کانال های فیلم برتر انگلیسی زبان: Crave ، Super Channel و HBO Canada : یک سرویس فیلم برتر فرانسوی زبان.
  • چندین سرویس برتر با تم ورزشی : beIN Sports (HD & En Espanol HD) ، March Madness HD ، MLB Extra Innings (SD & HD) ، NFL RedZone (SD & HD) ، بلیط یکشنبه NFL (SD & HD) ، NHL Center Ice (SD & HD) و Sportsnet World (SD & HD) : pay-per-view شامل 50 کانال انگلیسی زبان و 22 کانال فرانسوی زبان
  • شش کانال پورنوگرافی بزرگسالان (سیزده بل ونوس کانال مستهجن در تریک تلویزیون در دسترس نیست)
  • بیش از 150 کانال بین المللی در بیش از 27 زبان مختلف
  • 68 کانال رادیویی ، از جمله 45 ایستگاه موسیقی دیجیتال Stingray Music و 23 ایستگاه رادیویی تجاری کانادایی

  سرویس اینترنت [ ویرایش ]

  Bell Fibe TV قبلاً نیاز به اشتراک اینترنت Bell داشت . در حال حاضر امکان مشترک شدن در Fibe TV بدون عضویت در اینترنت وجود دارد (بل از آن به عنوان "تلویزیون تاریک" یاد می کند) ، اما در حال حاضر این کار از طریق وب سایت بل امکان پذیر نیست. سرعت ذکر شده برای اتصال به اینترنت برای سرویس تلویزیون بدون استفاده باقی می ماند.

  [ ویرایش ]

  پخش همزمان [ ویرایش ]

  با 4K [ ویرایش ]

  با 4K PVR، ممکن است به تماشا و یا ضبط تا 10 [ فیب نیازمند منبع ] کانال های مختلف به طور همزمان، 4 [ نیازمند منبع ] که می توانید در رزولوشن 4K است.

  حداکثر 6 نمایش [ ذکر منبع ] می تواند به طور همزمان ضبط شود.

  دارای HD [ ویرایش ]

  با استفاده از HDR PVR ، امکان مشاهده یا ضبط حداکثر 4 کانال [ نیاز به منبع ] به طور همزمان وجود دارد ، اما فقط تا سه کانال HD. بنابراین برای مشاهده چهار کانال مختلف ، یکی از آنها باید در تعریف استاندارد باشد. HD PVR می تواند تا دو نمایش [ نیازمند منبع ] به طور همزمان ضبط کند . توجه داشته باشید که همان کانال که روی دو یا چند گیرنده پخش می شود فقط به عنوان یک کانال حساب می شود ، زیرا گیرنده هایی که با کانالی که قبلاً در گیرنده دیگری پخش شده است تنظیم می شوند ، از همان جریان ویدیویی مجدداً استفاده می کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا